పొడుపు కథలు - Podupu Kathalu In Telugu

Podupu Kathalu In Telugu

Part 3  Telugu podupu kathalu, podupu kathalu in telugu with answers. 


Podupu kathalu

పొడుపు కథలు - 3:

* ఆకాశంలో 60 గదులు, గదిగదికో సిపాయి, సిపాయికో తుపాకి.
జ. తేనెపట్టు

* ఆకాశంలో అంగవస్ర్తాలు ఆరబెట్టారు.
జ. అరిటాకు

* ఆలుకాని ఆలు.
జ. వెలయాలు

* అందంకాని అందం
జ. పరమానందం, బ్రహ్మానందం

* ఆ కొండకు ఈ కొండకు ఇనుప సంకెళ్లు.
జ. చీమలదండు

* ఆకాశన అప్పన్న.. నేలకుప్పన్న బోడినాగన్న.. పిండి పిసకన్న
జ. వెలగపండు

* ఆకాశాన కొడవళ్లు వ్రేలాడుతున్నాయి.
జ. చింతకాయలు

* ఆ ఆటకత్తె ఎప్పుడూలోనే నాట్యం చేస్తుంది
జ. నాలుక

* ఆకాశాన పటం.. కింద తోక.
జ. గాలిపటం

* ఆకాశంలో ఎగురుతుంది. పక్షి కాదు. మనుషుల్ని ఎగరేసుకుపోతుంది గాలికాదు.
జ. విమానం

* ఈకలు ఈరమ్మ, ముళ్ల పేరమ్మ, సంతకు వెళితే అందరూ కొనేవారే
జ. ఉల్లిపాయ

* గుప్పెడు పిట్ట.. దాని పొట్టంతా తీపి.
జ. బూరె

* అడవిలో పుట్టింది, మా ఇంటికి వచ్చింది. తాడేసి కట్టింది. తైతక్కలాడింది. కడవలో దూకింది. పెరుగులో మునిగింది. వెన్నంత తెచ్చింది.
జ. కవ్వం

* దాస్తే పిడికిలో దాగుతుంది. తీస్తే ఇల్లంతా పాకుతుంది.
జ. దీపం

* జామ చెట్టు కింద జానమ్మ, ఎంత గుంజినా రాదమ్మా.
జ. నీడ

* నామముంది కాని పూజారి కాదు. వాలముది కానీ కోతి కాదు.
జ. ఉడుత

* సినిమాహాలుకి మనతో వస్తుంది. టికెట్ తీసుకుంటుంది. సినిమా చూడదు. మనం చూసి వచ్చేవరకు వేచి చూస్తుంది.
జ. మన వాఇనం

* అరచేతిలో అద్దం.. ఆరు నెలల యుద్ధం
జ. గోరింటాకు

* ఆకు చిటికెడు. కాయ మూరెడు.
జ. మునగకాయ

* ఆకు బారెడు. తోక మూరెడు.
జ. మొగలిపువ్వు

మా ఊరెద్దు మీ ఊరు పోదు ,మీ ఊరెద్దు మా ఊరు రాదు ?
జ : మైలు రాళ్లు .

* . మెడ ఉంటుంది కానీ తల ఉండదు , చేతులు ఉంటాయి కానీ వేల్లుండవు ?
జ : చొక్కా

* . అర చేతికింద అరిసె ?
జ : పిడక

*.మూడు కాళ్ళ ముసలమ్మ నీళ్లు తాగి కొయ్య మింగుతుంది .ఏమిటది ?
జ:సాన.

* . ఊరికంతా ఒకటే దుప్పటి . ఏమిటది ?
జ :ఆకాశం .

*. లోకమంతా చాప వేసి , నిద్ర పోకుండా తిరుగుతూ ఉంటాడు . ఎవరతను ?
జ :సముద్రం .

* అరచేతిలో 60 నక్షత్రాలు
జ. జల్లెడ

* అరచేతి పట్నంలో 60 వాకిళ్లు
జ. అద్దం

* అంకటి బంకటి కూర, తియ్యగున్నది. ఇంత పెట్టు
జ. మీగడ

* అడ్డ గోడ మీద పూజారప్ప
జ. తేలు

* అడవిలో పుట్టింది, అడవిలో పెరిగింది. మా ఇంటికి వచ్చింది తైతక్కలాడింది.
జ. కవ్వం

* అదిలేకపోతే ఎవ్వరూ ఏమీ తినరు. ఏమిటి?
జ. ఆకలి

* అనగనగనగా ఓ అప్సరస. ఆమె పేరులో మధ్య అక్షరం తీసేస్తే మేక.
జ. మేనక

* అవ్వ చీరకు పుట్టెడు చిల్లులు.
జ. పుట్ట

* అరం కణం గదిలో 60 మంది నివాసం
జ. అగ్గిపెట్టె, పుల్లలు

* ఆ బాబా ఈ బాబా పోట్లాడితే కూన రాములు వచ్చి తగువు తీర్చాడు.
జ. తాళం

* పోకంత పొట్టోడు. ఇంటికి గట్టోడు.
జ. తాళం కప్ప

* అమ్మతమ్ముడినికాను, కానీ నేను మీకు మేనమాను.
జ. చందమామ

* అరటిపండుకి పదే విత్తులు
జ. బొగడగొట్టం

* అడవిలో ఆంబోతు రంకే వేస్తుంది
జ. గొడ్డలి

* అరచేతి కింద అరిసె
జ. పిడక

* అలాము కొండకు సలాము కొట్టు
జ. గొడ్డలి

* అమ్మంటే దగ్గరకు.. అయ్యంటే దూరంగా పోయేవి ఏమిటి?
జ. పెదవులు

* అంక పొంకలు లేనిది.
జ. శివలింగం

* అడవిలో అక్కమమ తల విలబోసుకుంది?
జ. ఈతచెట్టు

* అక్క ింటిలో చెల్లి ఇంటిలోనికి వెలుగు తెస్తుంది
జ. పెద్ద పొయ్యి

ప్ర : కారం కాని కారం ?
జ : ఆకారం .

ప్ర : ఇదొస్తే ఎవరైనా నోరు తెరిచి దారి ఇవ్వాల్సిందే ?
జ : ఆవలింత .

ప్ర : దీని పళ్ళు ఊడితే మళ్ళీ రావు ?
జ : దువ్వెన .

ప్ర : కూత కూస్తే కాని పరుగు తీయదు ?
జ : రైలు .

ప్ర : మనిషి కాదు. జ్ఞానం లేదు. కాని , తన వేయి కళ్ళతో మంచి చెడ్డలను వేరు చేస్తుంది. ఏంటది ?
జ : జల్లెడ .

ప్ర : మొండెం వుంటుంది . కాని , తల , కాళ్ళు , చేతులు లేవు . ఏంటది ?
జ : సీసా .

ప్ర : అందర్నీ చూడగలదు . తనను తాను చూడలేదు ?
జ : కన్ను .

ప్ర : వంటి నిండా గాయాలు . కడుపు నిండా రాగాలు . ఏంటది ?
జ : పిల్లనగ్రోవి .

ప్ర : నాలుగు కాల్లునాయి . నిలబడగలదు . కానీ , నడవలేదు . ఏంటది ?
జ : కుర్చీ .

ప్ర : రెక్కల్లేని పిట్ట ఎంత ఎగిరినా ఉన్నచోట నుండి కదలదు . ఏంటది ?
జ : జెండా .

* ఆకాశంలో పాములు
జ. పొట్లకాయ

* ఓ ఆకు..మర్రి ఆకు.. కాయ.. మామిడి కాయ.. పువ్వు మల్లెపువ్వు
జ. జిల్లేడు

* ఆకులేని అఢవిలో జీవంలేని జంతువు జీవమున్న జంతువులను వేటాడుతుంది.
జ. దువ్వెన

* ఆకేలేయదు నీరుతాగదు. నేలని పాకదు. ఏమిటి ఆ తీగ?
జ. విద్యత్తు తీగ

* ఆడవాళ్లకుండనిది.. మగవాళ్లకు ఉండేది?
జ. మీసం

* ఆ ఇంటికి ఈ ఇంటికి లాలా బుడిగి
జ. కుక్కపిల్ల

* ఆ వీధిరాజుకి కొప్పుంది. జుట్టలేదు. కళ్లున్నాయి చూపులేదు
జ. కొబ్బరి కాయ

* ఆరామడల నుంచి అల్లుడు వస్తే అత్తగారు వడ్డించింది విత్తులేని కూర
జ. పుట్టగొడుగులు

* ఇక్కడ విచిన కోడి ఇందూరు పోయింది
జ. లేఖ

* ఇటుకతో ఇల్లు కట్టి.. దంతాన తనుపుపెట్టే.. తానుబోయి సరసమాడెను
జ. మొగలిపువ్వు

* అడ్డగోడమీద బుడ్డ చెంబు, తోసినా ఇటుపక్క పడదు. అటు పక్క పడదు.
జ. ఆబోతు మూపురం.

* అయ్యకు అందవు. అమ్మకు అందుతాయి.
జ. పెదవులు

* మనిషికి రెండే కాళ్లు, ఏడు చేతులు.
జ. నిచ్చెన

* మూలన కూర్చుంటుంది. ఎండొచ్చినా, వానొచ్చినా బయటకు బయలుదేరుతుంది.
జ. గొడుగు.

* ఎర్రవాడొస్తే, నల్లవాడు పారిపోతాడు
జ. సూర్యుడు, చంద్రుడు.

* బంగారు చెంబులో వెండి గచ్చకాయ
జ. పనసతొన.

* నల్లని షర్టువాడు, కావలికి గట్టివాడు.
జ. తాళం.

* తోవలో పుట్టేది, తోవలో పెరిగేది, తొవలో పోయేవారి కొంగు పట్టేది?
జ. ముళ్ల మొక్క

* బండకు కొడితే వెండి ఊడుతుంది?
జ. కొబ్బరికాయ

* వానా లేక ఎండా లేక పైరు పచ్చంగా, ఆకు లేక సున్నం లేక నోరు ఎర్రంగ
జ. రామచిలుక.

ప్ర : పై పచ్చ ,లో తెలుపు , గులకరాళ్ళు , తేటనీళ్ళు ఏంటది ?
జ : కమలాపండు .

ప్ర : కర్రకాని కర్ర ఏంటది ?
జ : జీలకర్ర .

ప్ర : బంగారు భరిణలో రత్నాలు.పగలగొడితేగాని రావు ?
జ : దానిమ్మ పండు .

ప్ర : ఒక వైపు తిప్పితే దారి మూస్తుంది .మరో వైపు తిప్పితే దారి తెరుస్తుంది . ఏంటది ?
జ : తాళంచెవి .

ప్ర : గాజు పంజరంలో మిణుగురు పురుగు.పగలు నిద్ర , రాత్రి జాగారం చేస్తుంది . ఏంటది ?
జ : బల్బు .

ప్ర : నల్లని పైరు . ఎంత కోసినా పెరుగుతుంది . ఏంటది ?
జ : జుట్టు .

ప్ర : నిమ్మ కాని నిమ్మ ?
జ : దానిమ్మ .

ప్ర : జనం కాని జనం ?
జ : భోజనం .

ప్ర : వనం కాని వనం ?
జ : భవనం .

ప్ర : పాలు కాని పాలు ?
జ : విన్నపాలు / మురిపాలు / జులపాలు .

* తొలుతో చేస్తారు. కర్రతో చేస్తారు. అన్నం పెడతారు, అదే పనిగా బాదుతారు?
జ. మద్దెల

* తోలు నలుపు, తింటే పులుపు.
జ. చింతపండు

* తొలు తియ్యన, గుండు మింగన్నా?
జ. అరటి పండు

* జానెడు ఇంట్లో, మూరెడు కర్ర?
జ. కుండలో గరిటె.

* కుడితి తాగదు, మేత మేయదు, కానీ కుండెకు పాలిస్తుంది?
జ.తాటిచెట్టు

* కొప్పుంది కాని జుట్టు లేదు, కళ్లున్నాయి కానీ చూపు లేదు?
జ. కొబ్బరి కాయ

* కొమ్ములుంటాయి కానీ ఎద్దు కాదు. అంబారీ ఉంటుంది కానీ ఏనుగు కాదు?
జ. నత్త

* పైన చూస్తే పండు, పగుల గొడితే బొచ్చు?
జ. పత్తి కాయ.

* నూరు పళ్లు, ఒకటే పెదవి.
జ. దానిమ్మ

* సన్నని స్తంభం, ఎక్కలేరు దిగలేరు.
జ. సూది

* ఇల్లంతా వెలుగు, బల్లకింద చీకటి.
జ. దీపం

* ఎర్రటి పండు మీద ఈగైనా వాలదు.
జ. నిప్పు

* ఎందరు ఎక్కిన విరగని మంచం.
జ. అరుగు.

* దాస్తే పిడికిలిలో దాగుతుంది, తీస్తే ఇల్లంతా జారుతుంది.
జ.దీపం వెలుగు.

* ఓహొయి రాజా! ఒడ్డు పొడుగేమి? పట్టుకోబోతే పిడికెడు లేవు?
జ. పొగ

* కాళ్లు లేవు గానీ నడుస్తుంది. కళ్లు లేవు గానీ ఏడుస్తుంది?
జ. మేఘం

* తలపుల సందున మెరుపుల గిన్నె.
జ. దీపం

* తల్లి దయ్యం, పిల్ల పగడం.
జ. రేగుపండు

* తెల్లకోటు తొడుక్కున్న ఎర్రముక్కు దొర
జ. కొవ్వొత్తి

* ఒకటే తొట్టి, రెండు పిల్లలు.
జ. వేరుశనగ

* దేహమెల్ల కళ్లు, దేవేంద్రుడు కాదు. నరవాహనము లేక నడిచిపోలేదు. తనకు జీవం లేదు, జీవుల్ని చంపు.
జ. వల

* పొట్టలో వేలు, నెత్తి మీద రాయి.
జ. ఉంగరం

* పొడవాటి మానుకి నీడే లేదు.
జ. దారి

* పోకంత పొట్టి బావ, కాగంత కడప మోస్తాడు.
జ. పొయ్యి

* ముట్టుకుంటే ముడుచుకుంటుంది. పట్టుకుంటే గుచ్చుకుంటుంది.
జ. అత్తిపత్తి

* ముద్దుగా నుండును, ముక్కుపైకెక్కు, చెవులు రెండూ లాగి చెంప నొక్కు దండి పండితులకు దారి చూపుట వృత్తి.
జ. కళ్లజోడు.

* పైడిపెట్టెలో ముత్యపు గింజ
జ. వడ్లగింజ

* తల్లి కూర్చొండు, పిల్ల పారాడు.
జ. కడవ, చెంబు

* పూజకు పనికిరాని పువ్వు. పడతులు మెచ్చే పువ్వు.
జ. మొగలిపువ్వు.

* ఇంతింత ఆకు, ఇంపైన ఆకు, రాజుల మెచ్చిన రత్నాల ఆకు?
జ. తమలపాకు

Comments

Popular posts from this blog

మొక్కలకు నీళ్లు తోడిన దొంగలు

పులి మీసం | Telugu Stories With Moral

కోతి - యువకుడు